На основание Чл. 116. от закона за туризма при настаняване се изискват следните лични данни и се записват в "Регистър за настанените туристи".


⇒ Имена на госта (Собствено,бащино и фамилно име).
⇒ Дата на раждането (ЕГН/ЛНЧ)
⇒ Гражданство
⇒ Номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност
⇒ Държава издала документа

Закон за туризма

Личните данни се събират при настаняване от субекта напълно доброволно, от лицето извършващо дейността. В обекта се прилагат цялостни технически и организационни мерки за защита на предоставяните данни срещу случайно или умишлено манипулиране, загуба, унищожение и достъп от неупълномощени лица. Мерките ни за сигурност се подобряват непрекъснато, в крак с технологичното развитие. Лица отказващи да предоставят лични данни не се настаняват;